ESKULAP.komESKULAP.kom programsko rješenje omogućava prikupljanje, objedinjavanje i pregled podataka poslovanja ljekarničkih jedinica koje posluju u sustavu ljekarničkih zdravstvenih ustanova.

Podaci poslovanja ljekarni zdravstvene ustanove prenose se u centralnu bazu podataka koja  omogućava uvid u poslovanje svake pojedine ljekarničke jedinice, određene skupine ljekarni ili zdravstvene ustanove u cjelini.

Pomoću ESKULAP.kom-a može se pratiti:

 • nabava 
  • prema skupinama ( grupama ) artikala,
  • prema strukturi ( udjelu ) nabave po dobavljačima ...
 • prodaja
  • ukupni promet ljekarni i ustanove za zadano razdoblje, 
  • struktura prodaje ( po grupama artikala, po tipu prodaje ...),  
 • ostvareni prihod ( usluge po receptima, razlika u cijeni u slobodnoj prodaji ),  
 • stanje zaliha ( sveukupno i pojedinačno za svaku ljekarničku jedinicu ),
 • izvanredni rashodi ( prihoda ) zbog promjena cijena na listi lijekova,
 • koeficijenti obrtaja ....

ESKULAP.kom funkcionira bez obzira postoji li jedinstveni šifarski sustav ili su šifarski sustavi autonomni u svakoj ljekarničkoj jedinici.

Pored funkcije prikupljanja, objedinjavanja i pregleda podataka poslovanja ljekarničkih jedinica i ustanove, program se brine o sinkronizaciji i prijenosu podataka u računovodstveni sustav.

Ovisno o mrežnoj infrastrukturi između ljekarničkih jedinica i centralnog sustava ESKULAP.kom može preuzeti i ulogu centralnog "backup"-a podataka.