Lista lijekovaPromjene i dopune liste lijekova uobičajeno su dostupne 15-ak dana prije stupanja na snagu. Možete ih učitati u program odmah nakon što pročitate obavijest da su podaci dostupni.

Lista se može aktivirati najranije s datumom njezine primjene.

Treba razlikovati učitavanje i aktiviranje liste lijekova od učitavanja i aktiviranja nove verzije programa. 

Učitavanjem i aktiviranjem nove verzije programa ne učitava se niti aktivira nova lista lijekova.

Isto tako, učitavanjem i aktiviranjem nove liste lijekova ne aktivira se nova verzija programa.

 

Učitavanje nove liste lijekova

Prije učitavanja podataka morate biti spojeni na Internet.

Pokrenite opciju:
                  Postavke->Promjene i dopune liste lijekova

Nakon toga otvorit će se tablica koja sadrži podatke o zadnjim učitanim podacima. U naslovu ( zaglavlju ) tablice prikazat će se informacije koje će Vam reći radi li se o promjenama i dopunama liste ( ako se lista dopunjava novim lijekovima ili se djelomično mijenjaju cijene ) ili se radi o novoj listi lijekova. U drugom redu zaglavlja prikazat će se datum početka primjene, a u trećem redu datum aktiviranja liste ( ako je lista aktivirana ).

Ako je datum primjene liste u zaglavlju tablice stariji od datuma primjene nove liste, trebate učitati nove podatke. Nove podatke učitavate klikom lijeve tipke miša na ikonu Učitaj ( Alt F8 ).

Ako su podaci uredno učitani u zaglavlju tablice s podacima pisat će:

 

NOVA LISTA LIJEKOVA

DATUM PRIMJENE: 

( ako su promjene cjelokupne liste  )

ili 

PROMJENE I DOPUNE LISTE LIJEKOVA 

DATUM PRIMJENE: 

( ako se radi o djelomičnim promjenama i dopunama )

 

Pregled (sortiranje) liste lijekova

Podaci na listama sortirani su po ATK šifri. 

Ako podatke želite pregledavati po nazivu, možete prikazanu listu presortirati pomoću promjene indeksa ( klikom lijeve tipke miša na ikonu  Index ili pritiskom na funkcijsku tipku F3 ) i izborom indeksa Naziv artikla.


Ispis razlike nabavne vrijednosti lijekova na zalihama i vrijednosti prema cijenama sa nove liste lijekova

Želite li pregledati ili ispisati razliku nabavne vrijednosti i vrijednosti prema cijenama na novoj listi za sve artikle koji su na listi lijekova ili za određene proizvođače potrebno je:

 1. U pregledu promjena i dopuna liste lijekova pritisnuti tipku Tab ili kliknuti lijevom tipkom miša na ikonu Prikaz liste

  razliste1.JPG

 2. Nakon što se prikaže prozor, postavite uvjete za pregled (točkice i kvačice kao na slici dolje):

  listaraz2.JPG

  Točkica ispred: Prikaži osnovnu i dopunsku listu.  Kvačica ispred: Nova cijena zavoda manja od nabavne cijene

  U polje Naziv proizvođača upišite nekoliko početnih slova željenog proizvođača za kojeg želite prikaz (ili ispis).
  Ako polje
  Naziv proizvođača ostavite prazno prikazat će se izvještaj za sve artikle sa liste bez obzira od kojeg su proizvođača.
 3. Izvještaj možete ispisati tako da kliknite lijevom tipkom miša na ikonu Ispiši dok. (Alt F6)

  Prikazat će se prozor za odabir tipa izvještaja:

  razliste3.JPG

  Izaberite (postavite točkicu) ispred Razlika vrijednosti zbog promjene cijene na listi lijekova,  kliknite na Prikaži i nakon toga kliknite na Ispis


Usporedba cijena nove liste s trenutno važećom listom lijekova

Želite li usporediti nove podatke s podacima trenutno važeće liste, napraviti analizu, pritisnite tipke Ctrl T ili kliknite lijevom tipkom miša na ikonu Analiza.

 

 

U koloni HZZO-Nab.vrijed prikazan je podatak o razlici trenutne nabavne vrijednosti zaliha i vrijednosti koju će HZZO platiti nakon primjene nove liste. Ako je vrijednost negativna, znači da bi bilo dobro smanjiti stanje zalihaa ako je ona pozitivna bilo bi dobro povećati stanje zaliha tog artikla.

 

Ako u koloni Naziv artikla u ljekarni ne postoji ime lijeka, znači artikl nije uveden kao artikl ljekarne ili da za njega nije upisana ATK šifra. Ako artikl nije u podacima artikala ljekarne, možete ga dodati kroz opciju: Mat.podaci->Artikli ljekarne i nakon toga povezati s artiklom na listi lijekova.

Također se zna se desiti da su pojedini podaci u listama netočni ili da se mijenjaju dopisom HZZO-a. Na primjer, pogrešan iznos doplate ili pogrešna ATK šifra... Za takve slučajeve u programu je predviđena mogućnost promjene podataka prije aktiviranja liste.


Povezivanje liste lijekova s artiklima u ljekarni

Za povezivanje ili promjenu podataka pojedinog artikla s liste pozicionirajte se na red u kojem su podaci i pritisnite tipku Enter:Ispis liste lijekova

Podatke nove liste lijekova možete ispisati klikom na ikonu Alt F6.

Ispisati možete cjelokupnu listu lijekova ili izvještaj s prikazom razlike nabavne vrijednosti lijekova na zalihama i vrijednosti HZZO-a.

 

Aktiviranje liste lijekova

Promjene i dopune listi lijekova moraju se aktivirati na početku dana primjene. Budući da programi HZZO-a koji učitavaju podatke faktura, uspoređuju datum fakture i datum primjene nove liste obavezno kod fakturiranja recepata koji su obrađeni prije primjene novih lista, datum fakture mora biti dan prije primjene novih lista. Na primjer, ako je datum primjene 26.07.2016. tada datum fakture, recepata koji su obrađeni prije primjene nove liste, mora biti 25.07.2016.

Lista lijekova se može aktivirati na bilo kojem računalu ( radnom mjestu ) pritiskom na tipku F8 ili klikom lijeve tipke miša na ikonu Aktiviraj l.l.

Postupak aktiviranja traje cca. 15-ak sekundi.

Kako ćete znati je li aktivacija uspjela?

Ako je aktivacija novih lista uspjela tada će u zaglavlju podataka o novim listama biti tri reda:    

PROMJENE I DOPUNE LISTE LIJEKOVA

DATUM PRIMJENE: datum od kojeg vrijede nove liste 

DATUM AKTIVIRANJA: datum kad ste liste aktivirali

Prilikom aktiviranja liste, program omogućava:

 • promjenu (rekalkulaciju) maloprodajnih cijena artikala prema cijenama sa liste i
 • promjenu tarifnih brojeva i rekalkulaciju maloprodajnih cijena za artikle koji se miču sa liste

Navedene promjene program će napraviti samo ako stavite kvačicu ispred opisa traženih promjena i nakon toga kliknete na Aktiviraj.