Rad sa LEXICOMP interakcijama lijekova
Veza na Lexicomp bazu interakcija lijekova

Interakcije lijekova provjeravaju se upitom na središnju bazu Lexicomp. Provjera će raditi samo ako imate vezu prema internetu i urednu licencu za pristup bazi interakcija.

Postavke načina prikaza podataka:

U programu je moguće podesiti tri načina prikaza interakcija:

  • na zahtjev (klikom na ikonu za provjeru interakcija),
  • automatskim, prikaz u slučaju ozbiljnijih kliničkih značajnosti (D i X) i
  • automatski, prikaz svih interakcija bez obzira na stupanj kliničke značajnosti.

Izbor prikaza podešava se opciji:

   Postavke --> Programski parametri -->Interakcije

tako da kliknete na gumb Promijeni, u dijelu Automatski prikaz kod naplate računa.

Interakcije.JPG

U dijelu Prikaz podataka interakcija možete odrediti za koje stupnjeve kliničke značajnosti želite prikaz interakcija. Na primjer, ako isključite (maknete kvačicu) Klinička značajnost A, tada se prilikom prikaza interakcija neće prikazati interakcije koje su na stupnju kliničke značajnosti A. Prikaz interakcija za kliničku značajnost stupnjeva D i X ne možete isključiti jer su to značajni i vrlo značajni stupnjevi koji uvijek zahtjevaju pažnju korisnika.

Bitno je znati da se interakcije prikazuju samo za one artikle koji u svojim podacima imaju upisanu ATK šifru (šifru HZZO-a) ili ako su povezani na šifru HALMED-a.

Ukoliko želite da Vas program upozori da za neke artikle (OTC proizvode) šifre nisu upisane,  potrebno je ispred parametra Artikli bez ATK šifre ili šifre HALMED-a staviti kvačicu. Ako Vas upozorenja dekoncentriraju u pregledu podataka, kvačicu možete maknuti.


Program omogućava provjeru interakcija za:

  • trenutnu terapiju koju pacijent preuzima, 
  • pojedinačnu analizu svih interakcija jednog lijeka s ostalim lijekovima i OTC proizvodima i
  • za sve lijekove koje je pacijent preuzimao u vašoj ljekarni tijekom godine.

 

Provjera interakcija

Provjera interakcija radi se u opciji:

Blagajna->Rad na blagajni

što znači da se interakcije provjeravaju prilikom upisa (izdavanja) lijekova i(ili) OTC proizvoda. Otvaranjem blagajne primjetit ćete novu ikonicu Lexi (Ctrl I - Interakcije).

Upisom ili preuzimanjem elektroničkih recepte i klikom na ikonu Lexi ( Ctrl I - Interakcije) - slika dolje,

blagajna.JPG

program šalje upit o interakcijama upisanih lijekova.  Nakon što je stigao odgovor, program otvara novi prozor i prikazuje dobivene podatke (slika dolje).


interakcije.JPG

Dobiveni podaci sadrže:

  • listu međusobnih interakcija i
  • monografiju, tj. detaljniji opisi interakcija, ozbiljnost moguće interakcije, postupanje s bolesnikom, veza na stručne članke i sl.

Lista međusobnih interakcija
Lista interakcija sortirana je po stupnju kliničke značajnosti i to od najvećeg prema najmanjem
U svakom retku, u koloni, Interakcije lijekova, vidi se koja su to dva artikla u interakciji (navedeni su jedan ispod drugog) s pripadajućim generičkim nazivima. U koloni Klinička značajnost prikazuje se stupanj kliničke značajnosti za promatranu interakciju.


Monografija

Dok ste pozicinirani na određeni redak liste interakcija, s desne strane ekrana prikazuju se detalji o trenutnoj interakciji poput ozbiljnosti moguće interakcije, pouzdanosti raspoložive literatura, postupanje s bolesnikom, veza na stručne članke i slično.


Filtiranje prikaza
Iz prikaza liste mogućih interakcija moguće je ukloniti ili dodati podatke nižih stupnjeva kliničke značajnosti (A, B i C), na način da kliknete mišem na ikonice sa slovima A, B ili C.


  fiter.JPG

Ikonica (filter) može biti uključena ili isključena tj. utisnuta ili istisnuta. Status pojedine ikonice mijenjate ponovljenim klikom na istu. Na primjer, ako želite vidjeti interakcije kliničke značajnosti C, tada ćete kliknuti na ikonicu C, a isključiti ikonice A i B. Valja napomenuti kako se interakcije stupnja D i X uvijek prikazuju (zbog svoje ozbiljnosti) i nije ih moguće isključiti.

Podaci o tipu paketa (licence):

Podaci o licenci sadrže:

  • trajanje licence, da biste znali kada ističe licenca i
  • tip licence - paket A ili paket B.

Razlika između paketa A i paketa B je u tome što samo u paketu B možete za jedan odabrani artikl dobiti sve njegove interakcije s drugim lijekovima ili OTC proizvodima.

 

Paket B - pojedinačne interakcije

Ako imate tip licence koja sadržava paket B, tada možete za jedan izabrani artikl dobiti interakcije sa svim ostalim lijekovima i OTC proizvodima. Pojedinačne interakcije možete dobiti na način da kliknete na gumb Pojedinačna interakcija i iz popisa lijekova izaberete lijek za provjeru interakcija. Nakon provjere program će prikazati podatke o interakcijama. Na primjer, ako ste izabrali DIFLUCAN 150 KAPS 1x150 MG, program će prikazati podatke kao na slici:


interakcije2.JPG
Provjera interakcija iz kartice pacijenta
Osim za trenutnu terapiju, interakcije se mogu provjeriti i za prethodne terapije, odnosno za lijekove koje je pacijent tijekom godine preuzimao u Vašoj ljekarni.

U radu na blagajni, otvaranjem dodatnih opcija, klikom na ikonu F4 Blagajna izaberite opciju; Pregled kartice pacijenta (ili kraći put stisnete tipke Ctrl+P). Nakon što upišete broj osigurane osobe, prikazat će se lijekovi koje je pacijent preuzimao u Vašoj ljekarni. Kliknite na ikonu Lexi - Ctrl I Interakcije i program će provjeriti i prikazati sve eventualne interakcije prethodno izdavanih lijekova.

karticaPacijenta.JPG