Nova verzija programa ESKULAP 2000 Verzija 3.5.2 - 26.03.2019Dostupna je nova verzija programa ESKULAP 2000 Verzija 3.5.2

U novoj verziji napravljene su dopune i dorade koje će Vam olakšati kontrolu u dijelu povrata recepata od HZZO-a( umanjenje faktura ), olakšati kontrolu raspodjele prašaka u kapsule i omogućiti definiciju poslovnog partnera koji za isopruke robe i lijekova ispostavlja otpremnice koje se na kraju mjeseca fakturiraju jednom fakturom (Pohoenix farmacia).

Umanjenje faktura HZZO (storno recepata)

Kod storniranja recepata fakture, nakon što ste označili sve vraćene recepte i kliknuli na ikonu Delete Storno otvorit će se prozor u kojem će biti popis svih označenih recepata za storniranje, njihov iznos i ukupni iznos umanjenja fakture, kao na slici dolje:

Rp-Storno.jpg


Radi lakšeg praćenja recepata koje morate stornirati, popis recepata je sortiran po rednom broju fakturiranog recepta.

Recepte fakture možete stornirati i bez prethodnog označavanja, tako da kliknete na ikonu Delete Storno, u polje Redni broj recepta s priloga upišete redni broj vraćenog recepta i kliknete na gumb Dodaj na listu.

Nakon što ste upisali (dodali) sve recepte čiji iznos umanjenja, koji se prikazuje u polju Umanjenje, odgovara umanjenju fakture koju Vam je poslao HZZO, kliknite na gumb Storniraj recepte.


Podjela prašaka u kapsule

Za lijekove koji su u kartici atikla označeni kao „Lijek s dodatnim radom“,  a kao dodatni rad je definirana „Podjela prašaka u kapsule“, prilikom izdavanja lijeka ispod upisane količine pojavit će se ikonica s„Kapsulom“ ispred koje piše broj kapsula koji ste izradili ili ćete dati nalog za izradu (slika dolje).

Prašci.jpg


Inicijalno se prikazuje broj 0 (nula), što znači da se ljekarnički postupak za podjelu prašaka u kapsule neće obračunavati i da izdajete originalno pakiranje lijeka. Isto tako, komponente koje su definirane u recepturi „lijeka s dodatnim radom“ se neće umanjivati sa stanja zaliha ljekarne.

Sve ljekarne koje su za lijekove od kojih su izrađivali praške imale dvije šifre, jednu za izdavanje originalnog pakiranja, a drugu za raposdjelu prašaka u kapsule, mogu od sada imati jednu šifru, jer će u slučaju izdavanja originalnog pakiranja za broj izrađenih kapsula ostaviti 0, a kada izrađuju praške, tada će kliknuti na ikonu kapsulice i upisati broj izrađenih kapsula.

Ako za odabrani lijek trebate naparaviti „podjelu prašaka u kapsule“ , tada je potrebno kliknuti na ikonu „Kapsulice“ ili iz izbornika F6 – Recepti,  pokrenuti „Podjela praška u kapsule  Ctrl + Shift + K“ i upisati broj napravljenih kapsula, nakon čega će se prikazati potrebna količina repromaterijala za broj upisanih kapsula, slika dolje,

Izrada.jpg

Stanje zaliha se umanjuje na temelju definirane recepture u opciji programa: Lijek s dodatnim radom.

Slično, raspodjeli prašaka u kapsule na izdavačkom mjestu će se za dodatni rad otapanje sirupa pojaviti ikonica, kao na slici dolje

Otapanje.jpg


koja prikazuje koja će se količina vode umanjiti sa stanja zalihaa reprmaterijala. Ikonica je ujedno i oznaka je li za sirup upisan dodatni rad i je li upisana potrebna količina vode za koju će se umanjiti stanje zaliha repromaterijala.


Izvještaji

Dodan je novi izvještaj:
Izvještaji->Pregled prometa blagajne -> Pojedinačno po blagajnama

 a u izvještaju:

Izvještaj->Pregled prodaje po blagajnama -> pojedinačno po artiklima

dodana je mogućnost grupiranja po artilklima ili po artiklima i blagajnama, dodane su kolone: Nabavna vrijednost, RUC i Prihod,


Matični podaci->Poslovni partneri

Dodana je mogućnost deaktiviranja pojedinih partnera.

Na kartici partnera dodan je inidkator „Aktivan“ čijim se isključivanjem partner deaktivira. Za neaktivne partnere program neće dopustiti unos primki-kalkulacija i izlaznih računa. Za ljekarne koje sa pojedinim dobavljačima imaju ugovore o isporuci robe putem otpremnica u karticu partnera je dodan indikator „Isporuka putem otpemnica“, slika dolje:


Partneri.jpgPrimke

Na rekapitulaciji podataka prilikom knjiženja primke dodana je mogućnost unosa  „Iznosa bez poreza“, slika dolje

Primka-IznosBezPoreza.jpg

Iznos bez poreza  je dodan kako bi se izbjeglo ručno računanje veleprodajnog i akcijskog rabata u slučajevima kada postoje liparske razlike u izračunu maloprodajnog rabata kod različitih dobavljača. Upisom iznosa bez poreza automatski se preračunava vrijednost veleprodajnog i akcijskog rabata.