Nova verzija programa ESKULAP 2000 Verzija 3.5.3 - 23.05.2019Dostupna je nova verzija programa ESKULAP 2000 Verzija 3.5.3

U novoj verziji programa napravljene su sljedeće dorade i dopune:
  • Uvedena je automatska provjera dopunskih polica osiguranja prilikom preuzimanja e-Recepata
  • Poboljšani prikaz informacija o ponovljivim receptima na dohvatu e-Recepata
  • Uvedena je evidencija povijesti lista lijekova HZZO-a
  • Dodana je podrška za knjiženje isporuke dobara kupcima iz EU a koji su oslobođeni PDV-a u kolonu broj 9 u knjigu IRA
  • Poboljšani je način unosa računa za dobavljače koji su izvan sustava PDV-a

Provjera dopunskih polica osiguranja

Ukoliko je u podacima o pacijentu ili na e-receptu upisana neka od dopunskih polica osiguranja, tada će se kod preuzimanja recepata automatski napraviti provjera valjanosti upisane police dopunskog osiguranja

Prikaz informacija o ponovljivim e-Receptima

Za ponovljive e-Recepte :

  • Dodan je prikaz informacije o rednom broju realizacije te broj dana za ponavljanje
  • Broj dana za ponavljanje moguće je promijeniti klikom na kvadratić sa brojem dana za ponavljane
  • Prikazuje se informacija za koliko dana pacijent može podići lijek, te da li pacijent kasni sa podizanjem lijeka
ponovljivi_e_recepti.png


Povijest lista lijekova HZZO-a

Sa novom verzijom programa uvodi se povijest „Lista lijekova HZZO-a“.  
Nakon aktiviranja nove liste lijekova, stare liste lijekova će biti vidljive kroz opciju programa „Matični podaci -> Podaci HZZO-a -> Povijest liste lijekova HZZO-a“

Kupci iz EU oslobođeni PDV-a

Da bi se iznos računa izdanih prema kupcima iz EU a koji su oslobođeni PDV-a knjižio u kolonu 9 knjige IRA, potrebno je za ovakve kupce u poslovnim partnerima uključiti indikatore:

  • Oslobođen plaćanja PDV-a
  • Kupac iz EU


Dobavljači izvan sustava PDV-a

Za dobavljče koji Vam isporučuju račune, a koji  su izvan sustava PDV-a, potrebno je u kartici partnera uključiti indikator „Izvan sustava PDV-a“

Prilikom knjiženja primke  u Eskulapu za dobavljače koji su označeni da su  izvan sustava PDV-a, osnovice za pretporez i pretporez će automatski biti podešeni na nulu:

dobavljaci_izvan_sustava_PDV.png
 

U knjigu ulaznih računa će se vrijednost ovakvih računa knjižiti u kolonu „Neoporezivo“, te će se tako i prenositi u knjigovodstvo.