Nova verzija programa ESKULAP 2000 Verzija 3.5.6 - 16.09.2019Dostupna je nova verzija programskog rješenja ESKULAP 2000 Verzija 3.5.6.

U novoj verziji programa nalaze se sljedeće dopune i dorade:
  • novi slog recepta i faktura za HZZO,
  • omogućen upis datuma propisivanja papirnatog recepta,
  • obrada i fakturiranje recepta ze neosigurane osobe ( strance, Azilante ),
  • omogućeno kreiranje eRačuna iz Otpremnica,
  • dodan novi programski modul za slanje eRačuna direktno na FINA-u

Novi slog recapta i faktura za HZZO:
Novi slog recepta i faktura sadrži dodatna polja za upis podataka recepata za neosigurane osobe - strance ( Azilante ).

Upis datuma propisivanja papirnatog recepta:
Prilikom unosa podataka papirnatih recepata otvorit će se polje za unos datuma propisivanja papirnatog recepta, slika dolje


DatumPropisivanja.jpgObrada i fakturiranje recepta ze neosigurane osobe ( strance, Azilante ):

S novom verzijom programa promijenjen je modul obrade i fakturiranja recepata za neosigurane osobe – strance (Azilante). Prilikom obrade papirnatih recepata za neosigurane osobe - strance (Azilante) unose se sljedeći podaci:

  • Šifra države: AZI    

    Broj konvecijeUpisati ime i prezime pacijenta

    Br.konvezije iz: Odabrati iz ponuđene liste "Ime i prezime"

slika dolje,

Azilanti.jpg

Ako u ponuđenim državama ne postoji država "AZI", potrebno ju je u opciji programa:

Matični podaci->Podaci HZZO-a->Šifre država 

unijeti tako da kliknete na ikonu Insert Novi

i upišete podatke:

Šifra: AZI

Naziv države: AZILANTI

Faktura po osiguraniku:  Uključiti kvačicu


Kod obrade recepata neosiguranih osoba program će, nakon unosa Šifre države: AZI, automatski maknuti plaćanje sudjelovanja i pridružiti odgovarajuću šifru.


Fakturiranje recepata

U opciji programa:

Dokumenti->Fakturiranje recepata->Recepti konvencije

bit će prikazani recepti neosiguranih osoba grupirani po osobi.

Recepte koje želite fakturirati označite, kliknite na ikonu Alt F8 Fakt.ostali i izaberite šifru partnera:

MINISTARSTVO ZDRAVSTVA REPUBLIKE HRVATSKE

KSAVER 200A, ZAGREB

OIB: 88362248492


Ako šifre partnera za Ministarstvo zdravstva nemate, potrebno ju je dodati u opciji programa:

Matični podaci->Poslovni partneri

Fakture za neosigurane osobe dostavljaju se HZZO-u kao i fakture za standardne recepte. Podatke faktura možete snimiti na magnetski medij ili poslati na portal od HZZO-a.


Kreiranje e-Računa iz Otpremnica

S novom verzijom programa omogućeno je kreiranje eRačuna iz otpremnica. Da biste mogli kreirati eRačun iz Otpremnica bitno je kod unosa podataka Otpremnice staviti kvačicu pored polja Kalkulacija cijena za e-Račun, kao na slici dolje,

e-RacunOtpremnica.jpg


Novi programski modul za slanje eRačuna direktno na FINA-u

Ukoliko do sada niste odabrali informacijskog posrednika, već ste eRačune generirali i slali korištenjem FINA-inog portala, s novom verzijom programa eRačune možete slati direktno iz programskog rješenja. Za slanje podataka iz programa, nazovite nas kako bismo Vam u program upisali potrebne podatke, pohranili Vaš digitalni certifikat i provjerili ispunjava li Vaše računalo sve potrebne preduvjete za slanje eRačuna na FINA-u.