Nova verzija programa ESKULAP 2000 Verzija 3.7.0 - 09.01.2021Dostupna je nova verzija programa ESKULAP 2000 Verzija 3.7.0.

U novu verziju programa implementirana je obrada recepata za osiguranike s potresom pogođenih područja prema naputku HZZO-a prema kojem se svim osiguranicima s potresom pogođenih područja omogućava podizanje lijekova na liječnički recept:
  • bez naplate sudjelovanja u troškovima zdravstvene zaštite u iznosu od 10,00 kn po receptu i
  • bez naplate doplate za lijekove s dopunske liste lijekova.
Za sve osiguranike s potresom pogođenih područja će se prilikom dohvata eRecepata na ekranu prikazati status: Osoba sa pogođenog područja a u polju  Osl.od sud: će se u slučaju da je liječnik upisao prikazati  44  (slika dolje).

Sifra44.jpg


Ako liječnik nije upisao šifru oslobađanja od sudjelovanja, polje Osl.od sud. će biti prazno, a program će prilikom provjere statusa police osiguranika u trenutku realizacije recepta automatski dodijeliti šifru oslobađanja od sudjelovanja "44".

Status osiguranika prikazat će se i kod provjere Statusa police, slika dolje.

Provjera44.jpg


Ako pacijent ima dopunsko osiguranje drugih osiguravajućih kuća ( Croatia Osiguranje, Triglav osiguranje ili Wiener osiguranje ) tada će se u postupku obrade recepata i naplate računa prvo provjeriti status police, tj. pokriva li polica sudjelovanje i doplatu i ako pokriva tada će se teretiti police dopunskog osiguranja, a ako ne pokrivaju tada će se za sudjelovanje i doplatu teretiti HZZO. Znači, ako pacijent ima policu dopunskog osiguranja tada se broj police mora upisivati, kako bi se prvo provjerilo pokriva li polica dopunskog navedene iznose.

Kod obrade papirnatih recepata u polje Šifra osl.od sud.: upišite 44 ( kao na slici dolje ),

Rp.Potres44.png

a u polja Broj isk.dop.osig.: i Dop.osiguranje upišite brojeve polica dopunskih osiguranja za pacijente koji imaju dopunska osiguranja.

Za sve recepte koji su obrađeni sa širom oslobađanja "44" generirat će se zasebna faktura.

Kod prvog fakturiranja bilo bi dobro razdvojiti recepte na razdoblje do kojeg su recepti obrađeni sa "starom" verzijom programa - verzija manja od 3.7.0 i razdoblje u kojem ste obrađivali recepte s verzijom 3.7.0.Primjerice, ako ste verziju programa 3.7.0 počeli koristiti 11.01.2021. tada kod fakturiranja upišite da se recepti fakturiraju do 10.01.2021. Kad ste fakturirali sve recepte do 10.01.2021. onda možete fakturirati i sve preostale recepte.

Budući da još uvijek nemamo potvrdu da je HZZO prilagodio program za prihvat faktura za osiguranike sa statusom "44" naša je preporuka da ne fakturirate te recepte, jer će vam se fakture odbijati (vraćati). Čim dobijemo potvrdu HZZO-a, obavijestit ćemo vas.

Bitno je znati da navedena pravila za sada vrijede samo za lijekova, ( recepte ). Ne vrijede za pomagala (doznake ) kod kojih se doplata i dalje naplaćuje prema trenutno važećim pravilima.